Gratis forsendelse fra €20
Bestilt på arbejdsdage før 22:00 leveret i morgen
Gratis returnering inden for 14 dage

Træf det rigtige valgclear

Hvilke symptomer/ubehag oplever du?

 • Svedig
 • Overophedet
 • Svimmel
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Irritabel
 • Koncentrationsproblemer
 • Rødt varmt udslæt
 • Sløv
 • Tørre øjne
 • Tør hud
 • Revner i træmøbler
 • Statisk elektricitet
 • Tørre læber
 • Tør hoste
 • Tilstoppet næse
 • Tørre luftveje
 • Revner i trægulv
 • Hudirritation
 • Kløende næse
 • Irriterede øjne
 • Løbende næse
 • Kvalme
 • Høfeber
 • Muggen lugt
 • Skimmelsvamp
 • Fugtpletter
 • Astma
 • Eksem
 • Støvmider
 • Kronisk bronkitis
 • Forkølelse
 • Sølvfisk i huset
 • Ømme led
 • Irriterede luftveje
 • Kolde hænder og fødder
 • Sitren
 • Klaprende tænder

Generelle vilkår og betingelser for Duux.com

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Artikel 3 – Anvendelse

Artikel 4 – Tilbuddet

Artikel 5 – Aftalen

Artikel 6 – Fortrydelsesret

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af fortrydelse

Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 11 – Prisen

Artikel 12 – Overholdelse og yderligere garanti

Artikel 13 – Levering og udførelse

Artikel 14 – Løbende transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klageprocedure

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Yderligere eller andre bestemmelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

1. Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af iværksætteren eller af tredjemænd på grundlag af en aftale mellem tredjeparten og iværksætteren
2. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret
3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med sin branche, forretning, håndværk eller erhverv
4. Dag: kalenderdag;
5) »digitalt indhold«: data produceret og leveret i digital form
6. Varighedsaftale: aftale om regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
7. Varig databærer: ethvert værktøj – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt rettet til ham på en måde, som fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugerne på afstand;
10. Fjernsalgsaftale: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås
11. Standardformular for fortrydelse: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er inkluderet i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til vedkommendes bestilling;
12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren skal være sammen i samme lokale på samme tid.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Iværksætterens navn: Duux B.V.

Handler under navnet eller navnene:

– Duux B.V.
– www.duux.com

Forretningsadresse:

Veghelsedijk 2f
5406 IN Uden

Tilgængelighed:
Mandag til fredag fra kl. 09:00 til 17:00
Telefonnummer: 0162700567

E-mailadresse: info@duux.com
Handelskammernummer: 72814179
Momsidentifikationsnummer: NL859246140B01

Artikel 3 – Anvendelse

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
2. Inden fjernaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren inden fjernaftalen indgås oplyse, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis.
3. Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, i modsætning til det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren ad elektronisk vej på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan gemme dem på en holdbar lagerenhed. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden afstandsaftalen indgås, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis på forbrugerens anmodning elektronisk eller på anden måde.
4. Såfremt der ud over disse generelle vilkår og betingeIser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham/hende.

Artikel 4 – Tilbuddet

1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, det digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand afspejling af de tilbudte produkter, tjenester og / eller det digitale indhold. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
3. Alle tilbud indeholder sådanne oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 – Aftalen

1. Aftalen indgås med forbehold af det, der er fastsat i afsnit 4, i det øjeblik forbrugeren accepterer tilbuddet, og de deri fastsatte betingelser er opfyldt.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks, at den elektroniske accept af tilbuddet er modtaget. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og vil sørge for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren er i stand til at betale elektronisk, vil iværksætteren følge passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Iværksætteren kan inden for lovens grænser undersøge, om forbrugeren er i stand til at opfylde sine betalingsmæssige forpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, som er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han/hun berettiget til at afvise en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
5. Iværksætteren vil senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold til forbrugeren, sende følgende information skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan opbevare den på en holdbar lagerenhed:

a. besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
c. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
d. prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, og hvor det er relevant, leveringsomkostninger og betalingsmetoden, leveringen eller opfyldelsen af fjernsalgsaftalen;
e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset;
f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardfortrydelsesformularen.

6. I tilfælde af en længerevarende aftale gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

For produkter:

1. Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en aftale om køb af et produkt i en betænkningstid på 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til, at vedkommende har fortrudt, men ikke forpligte ham/hende til at angive sin(e) årsag(er).
2. Den betænkningstid, der er nævnt i stk. 1 begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren på forhånd udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har modtaget produktet, eller:

a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en af denne udpeget tredjepart, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
b. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller, eller en af denne udpeget tredjepart, har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del
c. ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren, eller en af denne udpeget tredjepart, har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie:

3. Forbrugeren kan ophæve en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medie i 14 dage uden angivelse af grund. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte vedkommende til at angive sin(e) årsager(er).
4. Den i stk. 3 nævnte betænkningstid begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis du ikke informerer om fortrydelsesretten:

5. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelfortrydelsesformularen, udløber betænkningstiden tolv måneder efter afslutningen af den oprindelige betænkningstid, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
6. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

1. I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre i en butik.
2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, der er et resultat af en måde at håndtere produktet på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.

Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, meddeler han dette til iværksætteren inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på en anden entydig måde.
2. Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, returnerer forbrugeren produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet inden betænkningsfristens udløb.
3. Forbrugeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i dets originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har indberettet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne ved returnering.
6. Såfremt forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at levering af ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i en begrænset mængde eller en bestemt mængde, starter i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som er opfyldt af iværksætteren på tilbagekaldelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
7. Forbrugeren afholder omkostninger til udførelse af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:

a. iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, refusion af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller modelfortrydelsesformularen eller
b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i betænkningstiden.

8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis:

a. forud for leveringen heraf ikke udtrykkeligt har indvilliget i at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden udløbet af fortrydelsesfristen
b. han ikke har erkendt miste sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
c. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

9. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.

Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af fortrydelse

1. Hvis iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren mulig elektronisk, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelsen af denne meddelelse.
2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, der opkræves af iværksætteren for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham fortrydelsen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med tilbagebetaling, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren påviser, at han har returneret produktet, alt efter hvad der er først.
3. Iværksætteren anvender samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt, til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesret

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste rettidigt til aftalens indgåelse:

1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen
2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller ydelser af iværksætteren udbydes til den forbruger, som personligt er til stede eller som får mulighed for personligt at være til stede på auktionen under ledelse af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne
3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:

a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
b. forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren fuldt ud har opfyldt aftalen;

4. Pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den nederlandske civillovbog og aftaler om personbefordring;
5. Serviceaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for implementering og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
6. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for dens gennemførelse;
7. Produkter fremstillet i henhold til forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
8. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
9. Forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
10. Produkter, der i sagens natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering;
11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
12. Forseglede lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
13. Aviser, tidsskrifter eller blade, med undtagelse af abonnementer herpå;
14. Levering af andet digitalt indhold end på et håndgribelit medie, men kun hvis:

a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
b. forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret.

Artikel 11 – Prisen

1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes ikke priserne på de udbudte produkter og/eller, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
2. I modsætning til det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde variable priser for produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er vejledende udsalgspriser, fremgår af tilbuddet.
3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:

a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
b. forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
5. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.

Artikel 12 – Overholdelse af aftalen og ekstra garanti

1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
2. En ekstra garanti stillet af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren har undladt at overholde sin del af aftalen.
3. Ved en ekstra garanti forstås enhver forpligtelse fra iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovpligtigt i tilfælde af, at han har misligholdt sin del af aftalen.

Artikel 13 – Levering og udførelse

1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af forespørgsler på levering af tjenesteydelser.
2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
3. Under iagttagelse af det anførte i pkt. 4 i disse almindelige betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres delvist, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.
4. Efter ophævelse i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant, der er meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 – Løbende transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Opsigelse:

1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, mod udløbet af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
3. Forbrugeren kan de i de foregående stykker nævnte aftaler:

a. opsige til enhver tid og ikke er begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode
b. i det mindste opsige på samme måde, som de er indgået af vedkommende;
c. altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har betinget for sig selv.

Forlængelse:

4. En aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornys for en bestemt periode.
5. Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og levering af ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængelse af aftalen ved forlængelsens ophør med en opsigelsesfrist på højst en måned.
6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, såfremt forbrugeren til enhver tid kan fortryde med en opsigelsesfrist på højst én måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, udbringning af dagblade, nyheds- og ugeblade samt magasiner.
7. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeblade samt magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende fortsættes og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med en opsigelsesfrist på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 15 – Betaling

1. Såfremt andet ikke er fastsat i aftalen eller tillængsbetingelserne, skal forbrugeren betale det skyldige forløb senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse, eller i mangel af en fortrydelsesfrist inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Ved aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig i de generelle betingelser være forpligtet til at betale mere en 50 % forud. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af den/de pågældende ordre(r) eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
3. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.
4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betalingen ikke er foretaget inden for denne 14-dages frist, påløber de lovpligtige renter over det beløb, der stadig er forfaldent til betaling, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse inkassoomkostninger beløber sig til maksimalt: 15 % på udestående beløb på op til € 2.500; 10% på de næste € 2.500,= og 5% på de næste € 5.000,= med et minimum på € 40,=. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 – Klageprocedure

1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldstændigt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelse. Hvis en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. Forbrugeren skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne frist opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 – Tvister

1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov.
2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler med hensyn til produkter og ydelser, der skal leveres eller er leveret af denne iværksætter, kan forelægges Trusted Shops af både forbrugeren og iværksætteren under overholdelse af bestemmelserne nedenfor og kan indsendes via ansøgningsformularen på https://help.trustedshops.com/hc/nl/requests/new
3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
4. Fører klagen ikke til en løsning, skal tvisten indgives til Tvistighedsnævnet skriftligt eller i anden form, som fastsættes af nævnet, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren.
5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsnævnet, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren melder dette helst først til iværksætteren.
6. Såfremt iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsnævnet, skal forbrugeren inden 5 uger efter skriftlig anmodning herom fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han også ønsker det, eller om han ønsker, at tvisten behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke informeres om forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
7. Tvistbilæggelsesudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i tvistighedsudvalgets vedtægter. Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
8. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller indstiller behandlingen, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har ophørt sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet og der er truffet en endelig afgørelse.

Artikel 18 – Yderligere eller andre bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvigelser fra disse generelle betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.

Bilag I: Modelfortrydelsesformular

Modelfortrydelsesformular

(udfyld og returnér kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

en. Til: [navn iværksætter]
[ geografisk adresse på iværksætter]
[ faxnummer iværksætter, hvis tilgængeligt]
[ iværksætterens e-mailadresse eller elektronisk adresse]

b. Jeg/vi* giver hermed meddelelse om, at jeg/vi* indgår vores aftale om
salg af følgende produkter: [produktbeskrivelse]*
levering af følgende digitale indhold: [angivelse af digitalt indhold]*
levering af følgende tjeneste: [specifikation af tjeneste]*
tilbagekaldt/tilbagekaldt*

c. Bestilt den*/modtaget den* [bestillingsdato for ydelser eller kvittering for produkter]
d. [Navn på forbruger(e)]
e. [Adresse forbruger(e]
f. [Underskrift forbruger(e)](kun når denne formular indsendes på papir)

* Slet det, der ikke gælder, eller udfyld det, der gælder.